Infantil 2

Algunes de les activitats que portem a terme en aquest cicle són:

L’hora del conte

La finalitat d’aquesta activitat és que els infants s’iniciïn en el gust per la lectura i que tinguin diverses possibilitats per escoltar contes llegits o explicats, que puguin interactuar durant l’explicació d’aquests, fent hipòtesi d’allò que  trobaran als contes i que puguin comptar amb la nostra pràctica com a model lector.

Consciència fonològica

L’objectiu és oferir un ampli ventall d’activitats per augmentar la consciència lingüística de l’alumnat, tot utilitzant la llengua de forma significativa.

Aquest programa engloba des de la consciència dels sons que ens envolten fins a la noció i l’ordenació de la frase.

S’ha comprovat que un bon nivell de cons­ciència fonològica a l’acabar l’educació infantil determinarà l’èxit en l’aprenentatge de la lectura.

Educació emocional

Pretenem que l’Infant aprengui a identificar i expressar les pròpies emocions i les dels altres. L’objectiu principal és educar emocionalment els nens i les nenes.

Racons de matemàtiques manipulatives

Els racons de matemàtiques manipulatives persegueixen fomentar en l’alumnat un aprenentatge de les matemàtiques lligat a les seves pròpies vivències, que parteixi de les seves capacitats d’intuïció, de raonament i de creativitat.