Infantil 1

EDUCACIÓ INFANTIL

L’etapa d’Educació Infantil comprèn els alumnes de 3 a 6 anys. És en aquesta etapa on s’estableixen les bases per al bon desenvolupament de les posteriors etapes educatives.

Aquesta etapa té com a finalitat:

-  El desenvolupament físic, intel·lectual, afectiu i social de l’alumnat.

-  Descobriment i creixement personal.

-  Relació amb els altres.

-  Observació i descoberta del seu entorn.

-  Adquisició d’hàbits i pautes de conducta per el seu desenvolupament i autonomia personal.