orientación

Orientació Psicopedagògica

El centre disposa de servei d’Orientació Psicopedagògica, format per dos psicòlegs i una logopeda: Jordi Català, J.M. Cañada i M. Mar Lozano, per a l’assessorament al professorat, famílies, alumnat i per a la intermediació amb els especialistes dels Serveis Educatius.

Atén l’alumnat en les seves dificultats d’aprenentatge o personals, assessora les famílies en aquelles situacions escolars que requereixin d’una intervenció psicopedagògica, realitza el seguiment dels casos dictaminats d’especial atenció i coordina l’actuació amb especialistes externs.

Las funciones que desarrolla a lo largo del curso son las siguientes:

Les funcions que desenvolupa al llarg del curs són les següents:

  • Realitzar una observació directa a les aules d’Educació Infantil 3 anys per obtenir dades de l’adaptació de l’infant i orientar la prevenció, detecció i diagnosi, si s’escau.
  • Realitzar una exploració de seguiment a principi i a final de curs a l’alumnat de P 5, 2n de Primària, 5è de Primària.
  • Determinar les atencions individuals i/o assessorar en els plans individualitzats d’aprenentatge de les àrees instrumentals que es realitzen al llarg del curs amb alguns alumnes i en fa el seguiment i l’avaluació psicopedagògica.
  • Fer, en col·laboració amb l’equip de tutors i les famílies implicades, el seguiment dels alumnes que, a criteri del professorat o del mateix departament psicopedagògic, necessiten alguna orientació i/o atenció específica en el seu procés d’aprenentatges o de desenvolupament psicosocial.
  • Mantenir contacte periòdic amb una representant de L’EAP de Sant Martí per tal de poder millorar la intervenció amb l’alumnat.
  • Intervenir en l’aula per reconduir situacions excepcionals o sobrevingudes.
  • Realizar una observación directa en las aulas de Educación Infantil 3 años para obtener datos de la adaptación del niño y orientar la prevención, detección y diagnóstico, si hace falta.
  • Realizar una exploración orientadora del seguimiento al principio y al final del curso a los alumnos de P5, segundo de Primaria, quinto de Primaria y primero de ESO y cuarto de ESO.
  • Determinar las atenciones individuales y/o asesorar en los planes individualizados del aprendizaje de las áreas instrumentales que se realizan a lo largo del curso con algunos alumnos y hace el seguimiento y la evaluación psicopedagógica.
  • Hacer, en colaboración con el equipo de tutores y las familias implicadas, el seguimiento de los alumnos que, a criterio del profesorado o del mismo departamento psicopedagógico, necesitan alguna orientación y/o atención específica en su proceso de aprendizaje o de desarrollo psicosocial.
  • Mantener contacto periódico con una representante del EAP de Sant Martí a fin de poder mejorar la intervención con el alumnado.
  • Intervenir en el aula para reconducir situaciones excepcionales y sobrevenidas.

L’alumnat i les famílies que desitgin realitzar alguna consulta a aquest servei poden adreçar-se a la recepció del centre i sol·licitar hora d’entrevista.