Slider

Síntesi del Projecte Educatiu

Tenint en compte el Caràcter Propi del Centre i els recursos pedagògics i humans dels que disposem, el Projecte Educatiu de la nostra escola es centra principalment en:

–  Oferir una formació basada en el desenvolupament de les capacitats generals, a partir dels diferents àmbits(lingüístic, matemàtic, coneixement del medi, artístic, educació física i educació en valors) amb les dimensions corresponents i amb les competències establertes per a cada dimensió.

–  Vetllar per un ensenyament personalitzat on l’alumne sigui el protagonista del seu propi aprenentatge. Que l’alumne aprengui de manera activa, individual i en grup amb la intenció d’afavorir la màxima autonomia.

–  Introduir noves metodologies d’ensenyament: projectes, treball cooperatiu, treball interetapa i intercicle, ús de tablets, ordinadors i pissarres digitals.

–  Potenciar la creativitat des de totes les àrees. Pràctica d’instruments, arts escèniques, dansa i cants.

–  Apropar l’escola cap a una cultura inclusiva i acollidora.

Projectes escola