sintesi

Síntesi del Projecte Educatiu

Tenint en compte el Caràcter Propi del Centre i els recursos pedagògics i humans dels que disposem, el Projecte Educatiu de la nostra escola es centra principalment en:

–  Oferir una formació basada en el desenvolupament de les capacitats generals, a partir dels diferents àmbits(lingüístic, matemàtic, coneixement del medi, artístic, educació física i educació en valors) amb les dimensions corresponents i amb les competències establertes per a cada dimensió.

–  Vetllar per un ensenyament personalitzat on l’alumne sigui el protagonista del seu propi aprenentatge. Que l’alumne aprengui de manera activa, individual i en grup amb la intenció d’afavorir la màxima autonomia.

–  Introduir noves metodologies d’ensenyament: projectes, treball cooperatiu, treball interetapa i intercicle, ús de tablets, ordinadors i pissarres digitals.

–  Potenciar la creativitat des de totes les àrees. Pràctica d’instruments, arts escèniques, dansa i cants.

–  Apropar l’escola cap a una cultura inclusiva i acollidora.

Projectes escola

Establir relacions amb nens i nenes de diferents edats, compartir coneixements i experiències des de la col·laboració i convivència per aprendre des d’una perspectiva diferent.

Utilitzar les noves tecnologies(tablets, ordinadors, PDI,) com a mitjà didàctic de reforç i ampliació en les diferents àrees curriculars.

Entendre com a un recurs pedagògic, com una eina per a la formació integral de l’alumne. El teatre potencia l’expressió oral, corporal, el treball en equip, aprendre a escoltar, reforçar la memòria i enriquir el vocabulari.

Aconseguir que el nostre alumnat sigui capaç d’interioritzar la sofronització de base i aprendre a gestionar les emocions.

Planificar i entendre la biblioteca dins d’un espai educatiu i dinàmic. Oferir un suport per l’adquisició de les competències bàsiques i el gust per la lectura.

Millorar la comprensió lectora per augmentar el rendiment acadèmic dels alumnes. Aconseguir que l’alumnat tingui la capacitat per accedir a la informació i el coneixement, fent de la lectura,  l’eina per a l’aprenentatge en totes les àrees. Formar bons lectors que gaudeixin i aprenguin llegint.

Conscienciar l’alumnat de la importància de contribuir i millorar el món que ens envolta. Algunes de les activitats que es fan són: reutilització i reciclatge del paper, apropa’t als parcs, embolcalls dels esmorzars.

–  Assegurar i garantir la participació, la implicació i el compromís de tota la comunitat educativa

–  Ajudar cada alumne a relacionar-se amb si mateix, amb els altres i amb el món.

–  Potenciar el respectar i la diversitat de l’alumnat .

–  Fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina bàsica en la gestió dels conflictes.

–  Fomentar la cultura de la pau i la no- violència.

Projecte d’Innovació Educativa del Departament d’ensenyament. Amb aquest projecte intentem donar eines que ajudin l’alumnat a construir una societat més igualitària i a fer més visible el rol de les dones.

A l’escola hi ha constituïdes dues comissions:

–  La Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD), que vetlla per la inclusió de tot l’alumnat siguin quines siguin les seves capacitats.

–  La Comissió Social (CS)que vetlla pel benestar de l’alumnat amb situacions socioeconòmiques desfavorides.