primaria

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

L’etapa d’Educació Primària comprèn els alumnes de 6 a 12 anys.

El nostre objectiu és que els nostres alumnes assoleixin les competències bàsiquesi la maduresa suficient per esdevenir responsables i autònoms.

Disposem d’una Aula d’Acollida per donar resposta a les necessitats de l’alumnat nouvingut. Aquesta Aula d’Acollida forma part del Pla per la Llengua i la Cohesió Social (LIC) per potenciar i consolidar la cohesió, la interculturalitat i la llengua catalana.

Aquesta etapa té com a finalitat:

–  Saber expressar-se tant a nivell oral com a escrit, fomentant el gust per la lectura com a base per l’assoliment dels aprenentatges.

–  Formar persones que tinguin capacitat d’aplicar tots els seus recursos personals(habilitats, coneixements, actituds i experiències) de manera transversal i interactiva per resoldre de forma adequada una tasca.

–  Fomentar l’esperit crític i científic. Tenir capacitat per a investigar i desenvolupar raonaments lògico-matemàtics.

–  Proporcionar les eines per tal que l’alumnat pugui entendre el seu entorn i desenvolupar una actitud crítica.