infantil

EDUCACIÓ INFANTIL

L’etapa d’Educació Infantil comprèn els alumnes de 3 a 6 anys. És en aquesta etapa on s’estableixen les bases per al bon desenvolupament de les posteriors etapes educatives.

Aquesta etapa té com a finalitat:

–  El desenvolupament físic, intel·lectual, afectiu i social de l’alumnat.

–  Descobriment i creixement personal.

–  Relació amb els altres.

–  Observació i descoberta del seu entorn.

–  Adquisició d’hàbits i pautes de conducta per el seu desenvolupament i autonomia personal.

Algunes de les activitats que portem a terme en aquest cicle són:

La finalitat d’aquesta activitat és que els infants s’iniciïn en el gust per la lectura i que tinguin diverses possibilitats per escoltar contes llegits o explicats, que puguin interactuar durant l’explicació d’aquests, fent hipòtesi d’allò que  trobaran als contes i que puguin comptar amb la nostra pràctica com a model lector.

L’objectiu és oferir un ampli ventall d’activitats per augmentar la consciència lingüística de l’alumnat, tot utilitzant la llengua de forma significativa.

Aquest programa engloba des de la consciència dels sons que ens envolten fins a la noció i l’ordenació de la frase.

S’ha comprovat que un bon nivell de cons­ciència fonològica a l’acabar l’educació infantil determinarà l’èxit en l’aprenentatge de la lectura.

retenem que l’infant aprengui a identificar i expressar les pròpies emocions i les dels altres. L’objectiu principal és educar emocionalment els nens i les nenes.

Els racons de matemàtiques manipulatives persegueixen fomentar en l’alumnat un aprenentatge de les matemàtiques lligat a les seves pròpies vivències, que parteixi de les seves capacitats d’intuïció, de raonament i de creativitat.