Slider

EDUCACIÓ INFANTIL

L’etapa d’Educació Infantil comprèn els alumnes de 3 a 6 anys. És en aquesta etapa on s’estableixen les bases per al bon desenvolupament de les posteriors etapes educatives.

Aquesta etapa té com a finalitat:

–  El desenvolupament físic, intel·lectual, afectiu i social de l’alumnat.

–  Descobriment i creixement personal.

–  Relació amb els altres.

–  Observació i descoberta del seu entorn.

–  Adquisició d’hàbits i pautes de conducta per el seu desenvolupament i autonomia personal.

Algunes de les activitats que portem a terme en aquest cicle són: